آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 243133
تاریخ انتشار : 4 شهریور 1397 11:4
تعداد بازدید : 553

سه ساعت بالاتر از میانگین جهانی

ایرانی ها روزی 7 ساعت در فضای مجازی می چرخند

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میانگین استفاده از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت در روز است گفت: در ایران این عدد بالای هفت ساعت است و این در حالی است که باید بدانیم از این فضا با چه سبک و سیاقی و تا چه میزانی استفاده کنیم.
ود در تعيين‌ ميزان‌ مابه‌التفاوت‌ ملاك‌ عمل‌ قرار مي‌گيرد.    ماده 6 حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ و مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ به‌ شخص‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ يا ساير قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از يك‌ صندوق‌ به‌ صندوق‌ ديگر منتقل‌ شده‌ است‌ در صورتيكه‌ محل‌ خدمت‌ شخص‌ مجدداً تغيير نموده‌ يا بنمايد يا طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌ مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ شده‌ يا بشود عيناً به‌ صندوق‌ جديد منتقل‌ مي‌گردد و از بابت‌ اينگونه‌ سوابق‌ مابه‌التفاوتي‌ وصول‌ نخواهد شد.    ماده 7 مابه‌التفاوت‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ اقساط‌ ماهانه‌ وصول‌ خواهد شد. ميزان‌ اقساط‌ با توجه‌ به‌ كل‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌، ميزان‌ حقوق‌ و مزاياي‌ شخص‌، و ساير ملاحظات‌ طبق‌ توافق‌ شخص‌ و صندوق‌ مربوط‌ تعيين‌ مي‌گردد، حداكثر مدت‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ معادل‌ سنوات‌ خدمت‌ مورد محاسبه‌ مي‌باشد.    ماده 8 در صورتي‌ كه‌ رابطه‌ خدمتي‌ شخص‌ با دستگاه‌ متبوعش‌ به‌ لحاظ‌ استعفاء قطع‌ شود و كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ خود را دريافت‌ ننموده‌ باشد از لحاظ‌ انتقال‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ و احتساب‌ مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خواهد بود.       تبصره: مقررات‌ اين‌ ماده‌ شامل‌ اشخاصي‌ نخواهد بود كه‌ رابطه‌ خدمتي‌ آنان‌ به‌ سبب‌ بازنشستگي‌، بازخريد خدمت‌، اخراج‌ يا انفصال‌ دائم‌ از خدمت‌ قطع‌ شده‌ است‌.    ماده 9 در اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ و اين‌ آئين‌نامه‌ صرفاً سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ كاركنان‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ آن‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ منتقل‌ شده‌ يا مي‌شود جزء سنوات‌ خدمت‌ دولتي‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قابل‌ احتساب‌ مي‌باشد.       تبصره 1: در مورد شركتها و مؤسسات‌ و واحدهاي‌ غير دولتي‌ كه‌ تابع‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ كاركنان‌ با انتقال‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ مربوط‌ جزء سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ محسوب‌ و منظور مي‌گردد.       تبصره 2: اشخاصي‌ كه‌ به‌ دليل‌ استعفاء بازخريد خدمت‌ و اخراج‌ رابطه‌ استخدامي‌ آنان‌ با دستگاه‌ مربوط‌ قطع‌ گرديده‌ است‌ و مشترك‌ صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ شده‌ يا مي‌شوند و كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ خود را به‌ طور كلي‌ يا جزئي‌ از دستگاه‌ مربوط‌ وصول‌ ننموده‌اند به‌ مأخذ هجده‌ درصد (18%) به‌ ترتيب‌ مذكور در تبصره‌ (1) اين‌ ماده‌ محاسبه‌ و مابه‌التفاوت‌ (سهم‌ شخص‌ و كارفرما) از شخص‌ وصول‌ خواهد شد.       تبصره 3: در صورتي‌ كه‌ مشمولين‌ تبصره‌هاي‌ (1) و (2) اين‌ ماده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ اقدام‌ ننمايند و يا ترتيبي‌ براي‌ پرداخت‌ آن‌ ندهند براساس‌ تقاضاي‌ مجدد و رعايت‌ تبصره‌هاي‌ مذكور، مابه‌التفاوت‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.       تبصره 4: سوابق&z


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :