آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 193194
تاریخ انتشار : 24 مهر 1395 11:19
تعداد بازدید : 1735

مسوولیت نخواندن این کتاب با خودتان است

چند ســال پیش که تازه به بازار کار وارد شــده بودم، کوشیدم تا چند کسب و کار راه بیندازم، ولی پس از چندی هرکدام با شکســت روبه رو می شد. در آن سال ها می کوشــیدم از دیگران بیاموزم که چه كنم تا در کسب و کار پیروز شوم.

کمابیش همه یک چیز می گفتند: «طرح تجاری بنویسید»، «یک دفتر کار اجاره کنید»، «ســرمایه دار پیدا کنید»، «تا می توانید آگهی بدهید»، «کپی یک محصول خوب را بســازید»، «هر چه را مشتری گفت بپذیرید»، «نباید از رقیبان چیزی کمتر داشــته باشید»، «به کسی روش کســب و کارتان را نگویید»، «تا دیروقت کار کنید»، «نیروهای تحصیل کرده را به کار گیرید» و بسیاری دیگر از این دست. این کتاب را که می خواندم، دیدم که به همه چیز جور دیگری می نگرد و این نگرش دگرســان، نه تنها نویســندگانش را شکســت نداده، بلکه به پیروزى و کامیابى رســانده است. چیزهایی مانند «برنامه ریزی گمانه زنی اســت»، «به کمتر از آنچه می اندیشــید، نیاز دارید»، «سرمایه گذاری از ســوی دیگران را فراموش کنید»، «شنونده بســازید»، «تقلید نکنید»، «بگذارید مشــتریان تان از شــما بیرون بزنند»، «کمتر از هماوردان انجام دهید»، «از سرآشــپزها پیروی کنید»، «نخوابیدن راهکار بدی است»، «بهترین هــا همه جا هســتند» و بســیاری دیگــر. این کتــاب پندهای ســودمندی دارد ولی حتی اگر آن ها را نپذیرید، دانستن اینکه راه دیگری هم برای رسیدن به هدف هست، به شما در پیروزی در کسب و کارتان کمک خواهد کرد. 
این کتاب را به دوســتان خود شناســاندم؛ ولی دیدم که هیچ کس کتاب انگلیســی نمی خواند. همــه کمابیش از خوانــدن آن می گریزند. تصمیم گرفتم که آن را به فارســی ترجمه كنم تا همه بتوانند آن را بخوانند. شــاید کسانی می خواهند کسب و کاری راه بیندازند و این کتاب بتواند راه پیروزی آن ها را هموارتر کند. ایــن کتاب را پیش خــود نگه نداریــد. آن را به دیگران نیــز بدهید تا بخوانند.
کیتی سیرا، بنیان گذار Head First می گوید: برای من، بازانجام یک مشــکل تازه به وجود آورد: فرونشاندن میل پاره کردن هر صفحه و چســباندن آن بــه دیوار. شــگفت انگیز، قدرتمند، الهام بخش. این صفت ها شاید مرا مانند یک طرفدار چرب زبان نشان دهد؛ ولی بازانجام به راستی این اندازه ســودمند است. پس از خواندنش برای یک حس تازه روشن بینی و انگیزه آماده باشید.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :