آخرین اخبار
   
  1973رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
  جستجو برای :
  آزاد معروفی موفق شد با کسب حداکثر آرا به عنوان رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آرا به عنوان رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران  برگزیده شود.    
  آزاد معروفی موفق شد با کسب حداکثر آرا به عنوان رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آرا به عنوان رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران  برگزیده شود.    
  آزاد معروفی موفق شد با کسب حداکثر آرا به عنوان رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آرا به عنوان رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران  برگزیده شود.    
  آزاد معروفی موفق شد با کسب حداکثر آرا به عنوان رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آرا به عنوان رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران  برگزیده شود.    
  محمدعلی یوسفی زاده رییس کمیسیون اینترنت و انتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران شد. ; به عنوان دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از سوی رییس انتخاب شدند. 
  کمیسیون اینترنت و انتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران چهار کارگروه تخصصی «ارتباط » کمیسیون اینترنت و انتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران به منظور بررسی مسایل و حفظ ارتباط
  کمیسیون نرم افزارهای حوزه بازی ها و سرگرمی ها ی رایانه ای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دعوت بازی سازان به حضور در سازمان نصر جدید در حوزه کسب و کارهای فاوا، کمیسیون ها ی سازمان نظام صنفی رایانه ای در استان تهران را به روز کند.عضو هیات
  نخستین کنفرانس مطبوعاتی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در سال جدید با موضوع برگزاری نمایشگاه سال گذشته به همت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، گفت: استراتژی ما ادامه سیاست های گذشته
  مراسم انتخابات اعضای کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با حضور گرم مشاوران فناوری برگزاری انتخابات اعضای کمیسیون مشاوران سازمان نصر تهران مدیره معرفی شوند.براساس آیین نامه جدید فعالیت کمیسیون ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
  نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزیده شد. فناوران-  در اولین جلسه کمیسیون  افتا که در محل سازمان برگزار شد، در بخش انتخاب رئیس
  • تعداد رکوردها : 1973