آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 61702
تاریخ انتشار : 4 آبان 1393 11:23
تعداد بازدید : 664

اصلاح پروانه شرکت های اینترنتی تا پایان آذر ماه تمدید شد

پس از اعتراضات پیاپی انجمن شرکت های اینترنتی در خصوص پیش نویس طرح بازنگری صدور پروانه ها و تدوین اصول حاکم بر صدور پروانه های ارتباطات ثابت و همچنین برگزاری گردهمایی با حضور بیش از 200 نفر از مدیرانISPها و ISDPهای سراسر کشور، سرانجام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فرصت بررسی پروانه های صادره در زمینه خدمات تلفن ثابت را تمدید کرد.

فناوران- از ابتدای امسال، سازمان تنظیم مقررات طرح بازنگری در صدور پروانه ها و تدوین اصول حاکم بر صدور پروانه های ارتباطات ثابت را در دستور کار قرار داد و این طرح با رویکرد تجمیع پروانه هایISP،ISDP ، PAP و PSTN در دو سطح FCP و ISP روی سایت سازمان به فعالان حوزه اطلاع‎رسانی شد.
بر اساس این طرح، چهار پروانه در قالب دو پروانه مذکور قرار خواهد گرفت. FCP که در عمل همان PAP با اختیارات ارتقا یافته است و البته با شرایط بسیار دشوار، از جمله یک صد میلیارد ریال ضمانتنامه یا اعتبار بانکی و شرایط فنی از قبیل تعداد پورت پرسرعت منصوبه یا میزان پهنای باند در اختیار، ارایه می شود که به باور کارشناسان، قانون را بر خلاف معمول عطف به گذشته کرده است.
با توجه به ترس و واهمه شرکت های اینترنتی از تصمیمات جدید اصلاح پروانه ها توسط رگولاتوری مبنی بر حذف آنها از بازار رقابتی و همچنین درخواست های مکرر آنها برای  اخذ مهلت جهت رفع نواقص پیش‎نویس، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه اخیر خود برای بررسی درخواست های رسیده از شرکت های فعال در زمینه خدمات ثابت، مدت زمان بررسی پروانه ها را تا 30 آذرماه تمدید
 کرد.
براساس این گزارش، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ﭘﻴﺮو ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 5 جلسه 187 این ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن مبنی ﺑﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ شرکت های دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ثابت (PSTN) و اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ از طریق ﺧﻄﻮط ﻛﺎبلی (PAP) و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره یک ﺟﻠﺴﻪ 191 در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺮاساس ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ می رﺳﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻄﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرسی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺎوره ای ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﺣﻮزه، ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ثابت (PSTN) و اﻧﺘﻘﺎل داده ها از طریق ﺧﻄﻮط ﻛﺎبلی (PAP) را ﺑﻪ ﻣﺪت سه ﻣﺎه تا ﺗﺎرﻳﺦ 30 آذرماه 93 ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺮد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :