آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 39243
تاریخ انتشار : 9 آذر 1392 10:13
تعداد بازدید : 4844

منشور و فاوا

ویرایش اول منشور حقوق شهروندی، از آن جهت که مواد متعددی در ارتباط مستقیم با فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه دارد، برای ما اهالی فاوا مهم است، اگرچه بسیاری از این حقوق که در دسته های دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و حریم خصوصی گرد آمده، پیش تر و در قالب قوانین مصوب تصریح شده بود و اتفاقا شرایط تحدید این حقوق نیز در این منشور موکدا ذکر شده است.

ایمان بیک

 اما آنچه مهم تر است، نه در متن، که لا به لای سطور متن منشور حقوق شهروندی نهفته است؛ سرتاپای منشور حقوق شهروندی بدون فاوا قابل تحقق نیست یا دست کم، فاوا اصلی ترین ابزار برای تامین این حقوق است. سه مورد از لزوم به کارگیری فاوا در تحقق اهداف این منشور را ذکر می کنم. در این منشور ذیل عنوان ﺳﻼﻣﺖ اداري، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ شده که زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ کند که واژه های منصفانه، برابر و کوتاه ترین زمان، بر لزوم کاربری فاوا دلالت دارد و اصولا، مگر حکمرانی خوب و سلامت اداری، جز با فاوا قابل دسترس است؟ سرفصل دیگر این منشور «ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ» است و از نظر ما، دسترسی به «شفافیت» در عصر اطلاعات، ابزاری کارآمدتر از فاوا ندارد. به رسمیت شناختن «ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» و توسعه مشارکت نیز که موضوع فصل دیگری از این منشور است، همچنین مبحثی گسترده و روزآمد در فاوا، وب تعاملی و شبکه های اجتماعی است. و رسمیت بخشی به این حق، یعنی لزوم استفاده از فناوری هایی که این حق را محقق می کند. از این منظر، امضای نهایی منشور حقوق شهروندی، می تواند به  ارتقای جایگاه فاوا تا بالاترین سطح از توجه حاکمیت تعبیر شود و این، دستاورد مهمی است برای بازگشت فاوا از حاشیه به متن.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :